Στόχοι – Όραμα

Η αποδοχή ενός Εθνικού Πλαισίου για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών εξυπηρετεί μια στρατηγική προσέγγιση των ποικίλων αναγκών του συγκοινωνιακού συστήματος της Κύπρου ενώ παρέχει ευκαιρίες για βελτιστοποιημένη ολοκλήρωση και δια-λειτουργικότητα του συστήματος.

Πέραν τούτων, το ότι η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της ΕΕ οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες εναρμόνισης. Η ΕΕ προτείνει την αυξητική χρήση των ΣΕΜ ως μέσο για την διαχείριση του οδικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Εν τω μεταξύ, στην Κύπρο, δεν αναλήφθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες μέχρι σήμερα στην οικοδόμηση μιας ευρύτερης προοπτικής των ΣΕΜ, πέρα από τις άμεσες κατακερματισμένες ανάγκες, ούτε οι όποιες πρωτοβουλίες για τα ΣΕΜ συντονίστηκαν σε μακροπρόθεσμο και ευρείας βάσης σύστημα.

Η Κυβέρνηση της Κύπρου βρίσκεται επί του παρόντος στην διαδικασία του σχηματισμού μιας πλήρους πολιτικής μεταφορών σε γραμμή με την Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών για το 2010. Η πολιτική αυτή υπογραμμίζεται στο Στρατηγικό της Πλάνο για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Οι προτεινόμενοι κύριοι στόχοι για τον Τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007-2013 είναι:

 • Η ουσιαστική μείωση των θυμάτων οδικών ατυχημάτων.
 • Η βαθμιαία μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων με παράλληλη αύξηση της χρήσης της δημόσιας μεταφοράς και άλλων τρόπων μεταφοράς.
 • Η ουσιαστική μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και το κόστος μεταφοράς, με την παράλληλη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
 • Η ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου.

Υπέρ αυτού του οράματος μεταφορών, το πλαίσιό των ΣΕΜ για την Κύπρο πρέπει να προσδιορίσει τους στόχους και τις αρχές που προάγουν: βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αποτελεσματική χρήση της ασφαλούς, αξιόπιστης και αποδοτικής μετακίνησης συστημάτων μεταφορών, των εμπορευμάτων και ανθρώπων, επιλογές στις υπηρεσίες και αρμόδια περιβαλλοντικής ακεραιότητα ανάπτυξης και, στην πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το πλαίσιό των ΣΕΜ λαμβάνει υπόψη την:

 • Υποστηριξιμότητα των τεχνολογικών λύσεων
 • Αυτό-βιωσιμότητα των συστημάτων
 • Δια-λειτουργικότητα των συστημάτων
 • Ικανοποίηση άμεσων, ώριμων αναγκών καθώς και μακροπρόθεσμων αντικειμενικών πολιτικών και επόμενης γενιάς τεχνολογίες (E-call, Galileo)

Με βάση το Γενικό Πλάνο των ΣΕΜ, τα συστήματα που σχεδιάστηκαν για βραχυ/μεσο-πρόθεσμη υλοποίηση είναι:

 • Αυτόματη Ανίχνευση Οχήματος (AVL) και Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για τα λεωφορεία στις μεγάλες πόλεις της Κύπρου.
 • Πιλοτικό Προηγμένο Σύστημα Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για οδικά τμήματα υπερ-αστικού δικτύου.
 • Σύστημα Είσπραξης Εισιτηρίων Λεωφορείων στις μεγάλες πόλεις της Κύπρου.
 • Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών στην Πλατεία Σολωμού στην Λευκωσία.
 • Πληροφοριακό Σύστημα Οδηγού Στάθμευσης.
 • Προηγμένο Σύστημα Πληροφόρησης Ταξιδιωτών μέσω ποικίλων καναλιών επικοινωνίας στην Κύπρο.
 • Φορητό σύστημα ζωνών έργων (φορητό VMS) για κατασκευαστικές/συντήρησης δραστηριότητες στο οδικό δίκτυο.
 • Σύστημα καταγραφής του βάρους οχημάτων για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.