Αγ. Νικόλαoς

Το πιλοτικό έργο   με τίτλο   ““Προμήθεια /Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Πιλοτικού Συστήματος Ευφυών Μεταφορών για Πληροφόρηση Κοινού στο Δήμο Αγ. Νικολάου στα πλαίσια της Εγκεκριμένης Πράξης ΔΙΑΥΛΟΣ” εκπονείται από το Δήμο του Αγ. Νικολάου (Κρήτης). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 168.418,98 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το πιλοτικό σύστημα του Αγ. Νικολάου συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα σε «πραγματικό» χρόνο (μέσω ανιχνευτών χρόνων διαδρομής), τα οποία επεξεργάζονται ειδικές εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών στο κέντρο ελέγχου οι οποίες στην συνέχεια διαχέουν τις κυκλοφοριακές και άλλες πληροφορίες (ενδιαφέροντος του Δήμου) σε ποικίλα κανάλια επικοινωνίας (όπως δια-δικτυακό τόπο, smart-phones και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης κοινού). Επίσης εκτός των παρεμβάσεων υλοποίησης περιλαμβάνονται μελετητικές δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη μητρώου έργων ΣΕΜ για τον Αγ. Νικόλαο καθώς και προτάσεις βελτίωσης του συγκοινωνιακού συστήματος Αγ. Νικολάου.

Το πιλοτικό έργο ΣΕΜ στον Αγ. Νικόλαο αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

  • Κέντρο Ελέγχου (Κ.Ε.) για την κεντρική παρακολούθηση του συστήματος στα γραφεία του Δήμου.
  • Έξι (6) ανιχνευτές καταγραφής χρόνων διαδρομής μέσω «ασύρματης» τεχνολογίας έτσι ώστε να λαμβάνονται οι χρόνοι διαδρομής από το οδικό δίκτυο του Δήμου στο Κ.Ε. σε «πραγματικό» χρόνο.
  • Δύο (2) πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης κοινού (VMS) στο οδικό δίκτυο του Δήμου που θα ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για θέματα κυκλοφορίας καθώς και άλλων θεμάτων του Δήμου.
  • Δύο (2) infokiosks για ενημέρωση πολιτών.
  • Εξειδικευμένη εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης συγκοινωνιακών δεδομένων που θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε. του Δήμου. Μέσω της εφαρμογής ο Δήμος ή άλλος φορέας μπορεί να εισάγει συμβάντα οδικά σε «πραγματικό» χρόνο και να ενημερώνει τους πολίτες ή τους τουρίστες του Δήμου.
  • Λογισμικό εργαλείο για τη διαχείριση μηνυμάτων VMS και την παροχή προτεραιοτήτων στα μηνύματα.
  • Δια-δικτυακή πύλη για ενημέρωση των πολιτών καθώς και πληροφόρηση για  χρόνους διαδρομής σε οδικές αρτηρίες που έχουν εγκατασταθεί ανιχνευτές χρόνων διαδρομής.

Ag_Nikolaos_Pilot_2 Ag_Nikolaos_Pilot_1