Ρόδος

Το πιλοτικό έργο   με τίτλο   “Προμήθεια και συμπληρωματικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) στη Ρόδο στα πλαίσια του Έργου ΔΙΑΥΛΟΣ” εκπονείται από το Δήμο της Ρόδου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 290.965,5 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το πιλοτικό σύστημα του Δήμου Ρόδου συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα σε «πραγματικό» χρόνο (μέσω ανιχνευτών καταγραφής κυκλοφορίας) και σε μόνιμη βάση. Τα δεδομένα κυκλοφορίας εισάγονται σε «πραγματικό» χρόνο σε κεντρική συγκοινωνιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί στο Δήμο Ρόδου και μέσω λειτουργίας κυκλοφοριακού μοντέλου εξάγονται προβλέψεις για την κυκλοφοριακή κατάσταση σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης της Ρόδου. Η πληροφορία στους πολίτες για την κυκλοφοριακή κατάσταση και τα οδικά συμβάντα παρέχεται μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης κοινού (Variable Message Signs), σε διαδικτυακή εφαρμογή και σε smart phones.

Το πιλοτικό έργο ΣΕΜ της Ρόδου αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) μόνιμων σταθμών μέτρησης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Οι μόνιμοι σταθμοί μέτρησης της κυκλοφορίας καταγράφουν κυκλοφοριακά δεδομένα 365 ημέρες το έτος και θα εγκατασταθούν σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πινακίδων VMS στο οδικό δίκτυο του Δήμου που ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες και έχουν εγκατασταθεί σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Επιπλέον, οι οδηγοί ενημερώνονται για έκτακτα συμβάντα στο οδικό δίκτυο της πόλης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) infokiosk για πληροφόρηση των πολιτών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων σε κατάλληλα στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου. Οι συγκεκριμένες πινακίδες αναμένεται να διασυνδεθούν στο προσεχές μέλλον με το σύστημα διαχείρισης στόλου λεωφορείων που αναμένεται να αναπτύξει ο Δήμος Ρόδου πολύ σύντομα.
  • Προμήθεια μίας (1) εξειδικευμένης κεντρικής εφαρμογής αστικής κινητικότητας και δεδομένων κυκλοφορίας που αποτελεί μία συγκοινωνιακή πλατφόρμα που αποσκοπεί στην παρακολούθηση κυκλοφοριακών παραμέτρων που λαμβάνονται από τους μόνιμους σταθμούς καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων και στη διαχείριση του οδικού δικτύου. Η συγκοινωνιακή πλατφόρμα υποστηρίζεται από κυκλοφοριακό μοντέλο για την πρόβλεψη της κυκλοφοριακής κατάστασης ενώ παράλληλα είναι εφικτή η εισαγωγή οδικών συμβάντων.
  • Προμήθεια μίας (1) δια-δικτυακής πύλης πληροφόρησης πολιτών για Κυκλοφοριακές Συνθήκες που θα περιλαμβάνει μία δια-δικτυακή εφαρμογή που αποτελεί κύρια πύλη πληροφόρησης προς τους πολίτες του Δήμου. Η εφαρμογή θα συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού (workstations, servers) στα γραφεία του Δήμου Ρόδου, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν σε κεντρικό σύστημα όλες οι απαραίτητες εφαρμογές του πιλοτικού συστήματος.

Rhodes_Pilot_1 Rhodes_Pilot_2