Μελλοντικοί Ορίζοντες

Η υιοθέτηση μίας κοινής αρχιτεκτονικής και ο καθορισμός μελλοντικών έργων Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) στις συγκεκριμένες περιοχές (Λευκωσία, Ρόδος, Αγ. Νικόλαος) επιτυγχάνουν τη δημιουργία στέρεων βάσεων για την περαιτέρω προώθηση των ΣΕΜ σε μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Η υλοποίηση των πιλοτικών έργων θα συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου και στην ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη υλοποίησης ΣΕΜ.

Η υλοποίηση των πιλοτικών έργων ΣΕΜ αναμένεται να επιφέρει απτά και ορατά αποτελέσματα τόσο στους φορείς όσο και στους πολίτες και τουρίστες της εκάστοτε περιοχής. Δεδομένου ότι αφενός η Ευρώπη μέσω Κοινοτικής Οδηγίας πριμοδοτεί την υλοποίηση δια-λειτουργικών έργων ΣΕΜ και αφετέρου ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εναρμονισθεί πρόσφατα στην κοινοτική οδηγία, θεωρείται ιδιαίτερα σκόπιμο οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου να επεκταθούν στο μέλλον.

Το είδος της επέκτασης των πιλοτικών έργων μπορεί να περιλαμβάνει τη γεωγραφική επέκταση του έργου μέσω εγκατάστασης επιπρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. μόνιμους αισθητήρες), τη διασύνδεση με νέα συστήματα (π.χ. εγκατάσταση καμερών), καθώς και τη διασύνδεση με άλλα συστήματα (π.χ. συστήματα διαχείρισης στόλου).