Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Συνολικά το έργο θα παράγει μια ενιαία μεθοδολογία & το πρώτο διασυνοριακό πρότυπο ΣΕΜ το οποίο θα προσαρμόζεται στις κύριες ανάγκες νησιωτικών μεσαίου μεγέθους πόλεων που θα είναι διαθέσιμη και δια-δικτυακά και προσβάσιμη από οποιονδήποτε Ελληνικό και Κυπριακό φορέα. Για κάθε ένα Εταίρο θα προκύψουν προτάσεις βελτίωσης των συγκοινωνιακών συστημάτων μέσω μελετητικών δραστηριοτήτων ΣΕΜ. Αλλά τα πιο σημαντικά και άμεσα αποτελέσματα του έργου είναι οι 3 πιλότοι έργων Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών. Ειδικότερα:

  • Έργο ΣΕΜ Λευκωσίας. Στη Λευκωσία θα αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα τροφοδοτείται (α) με κυκλοφοριακά δεδομένα σε «πραγματικό» χρόνο από μόνιμους αισθητήρες κυκλοφορίας, κάμερες και ασύρματους ανιχνευτές «Bluetooth», (β) με δεδομένα πληρότητας δημοτικών χώρων στάθμευσης καθώς και (γ) με δεδομένα οδικών συμβάντων μέσω χειροκίνητης εισαγωγής οδικών συμβάντων. Μέσω του έργου επίσης θα επιτευχθεί αναβάθμιση υφιστάμενων, μόνιμων αισθητήρων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο καθώς θα παρασχεθεί σύστημα πληροφόρησης σε «πραγματικό» χρόνο μέσω δια-δικτυακού τόπου (για κυκλοφοριακές συνθήκες) και πινακίδων LED (για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης).
  • Έργο ΣΕΜ στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα αναπτυχθεί μία κεντρική εφαρμογή αστικής κινητικότητας και διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων που θα τροφοδοτείται μέσω μόνιμων αισθητήρων που θα εγκατασταθούν στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μέσω του συστήματος θα παρέχεται σε «πραγματικό» χρόνο πληροφόρηση για τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω (α) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), (β) infokiosks, (γ) δια-δικτυακού τόπου, και (δ) πινακίδων LED σε στάσεις λεωφορείων.
  • Έργο ΣΕΜ στον Αγ. Νικόλαο (Κρήτη). Στον Αγ. Νικόλαο θα αναπτυχθεί μία κεντρική πλατφόρμα παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδομένων που θα τροφοδοτείται μέσω μόνιμων ανιχνευτών καταγραφής χρόνων διαδρομής και μέσω εισαγωγής προγραμματισμένων οδικών συμβάντων. Οι πολίτες και οι τουρίστες του Αγ. Νικολάου θα ενημερώνονται σε «πραγματικό» χρόνο για κυκλοφοριακές συνθήκες και προγραμματισμένα γεγονότα μέσω (α) πινακίδων VMS, (β) infokiosks, και (γ) δια-δικτυακού τόπου.