Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι  η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών, υφιστάμενων δράσεων και μελετών και κοινοτικών οδηγιών (π.χ. ITS Action Plan, Πράσινη Βίβλος Αστικής Κινητικότητας), σε μια ενιαία μεθοδολογία για την ανάπτυξη Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως  νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους, πιθανώς με διακυμάνσεις στη ζήτηση για μετακινήσεις, κυρίως λόγω τουρισμού. Επίσης θα εξεταστούν «παραδοσιακές» και δοκιμασμένες τεχνολογίες όπως επίσης και εντελώς καινοτόμες λύσεις με μεγάλη ανταποδοτικότητα επένδυσης, όπως είναι οι ανιχνευτές καταγραφής χρόνων διαδρομής μέσω ασύρματης τεχνολογίας.

Το έργο, μέσα από συμπληρωματικές και συντονισμένες δράσεις και στις 2 χώρες, σκοπεύει στη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πρότυπου ΣΕΜ (μη διαθέσιμα προς το παρόν ούτε σε εθνικό επίπεδο) το οποίο θα προσαρμόζεται στις κύριες ανάγκες όλων των πόλεων της Κύπρου και σε ένα μεγάλο μέρος μεσαίου μεγέθους πόλεων της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά οι δύο χώρες να εργαστούν μαζί για τον κοινό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και εργαλείων για την ανάπτυξη ευφυών μεταφορών. Το έργο θα εξετάσει όλες τις ποικίλες εφαρμογές ΣΕΜ, δηλαδή διαχείριση κυκλοφορίας, διαχείριση χώρων στάθμευσης, ενημέρωση κοινού και επιβατών.  Η πιλοτική υλοποίηση ΣΕΜ σε κάθε πόλη θα εστιάσει στις ειδικότερες ανάγκες του εκάστοτε μεταφορικού συστήματος.