Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της ΕΕ, οι μεταφορές είναι κρίσιμης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ καθώς και για τις εμπορικές, οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές. Αυτός ο τομέας της οικονομίας ανέρχεται σε 1000 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελεί πάνω από το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, και απασχολεί 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι μεταφορές φέρνουν επίσης κοντά τους πολίτες της Ευρώπης, ενώ η κοινή πολιτική μεταφορών αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ωστόσο, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι σαφή. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί περιβαλλοντική όχληση και ατυχήματα, χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και ταλανίζει τόσο τους οδηγούς όσο και την οικονομία. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης, από μόνο του, θα αποτελεί το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ το 2010 ενώ, κατά παράδοξο τρόπο, οι απομακρυσμένες περιοχές δεν θα συνδέονται με ικανοποιητικό τρόπο με τις κεντρικές αγορές.

Η Ευρώπη πρέπει να επιφέρει πραγματική αλλαγή στην Κοινή Πολιτική Μεταφορών. Έφτασε η ώρα να τεθούν νέοι στόχοι: αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και ανάπτυξη της συμπληρωματικότητας των μεταφορών, αντιμετώπιση της συμφόρησης και τοποθέτηση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών στην καρδιά των προσπαθειών μας, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαιώματα στην κινητικότητα. Μια από τις βασικές προκλήσεις είναι ο καθορισμός των κοινών αρχών για την δίκαιη τιμολόγηση των διάφορων τρόπων μεταφοράς. Αυτό το νέο πλαίσιο τιμολόγησης θα πρέπει να προωθεί τη χρήση τρόπων μεταφοράς που μολύνουν λιγότερο και των λιγότερο συμφορημένων δικτύων και να ανοίξει το δρόμο για νέα είδη χρηματοδότησης υποδομών.

Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2001 παρέχει μια ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα των μεταφορών και καθορίζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 60 μέτρα μέχρι το 2010.

Η ΕΕ θέτει επίσης στόχους για το 2020 για να επηρεάσει θετικά την ροή της κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η Κύπρος έχει παρόμοιους στόχους, και έτσι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης ΣΕΜ πρέπει να έχει άμεση σχέση με τους παρακάτω δείκτες:

  • Βελτίωση της ασφάλειας κυκλοφορίας (λέξη-κλειδί: ασφάλεια)
  • Ροή κυκλοφορίας / μείωση της συμφόρησης (λέξεις-κλειδιά: κινητικότητα / αποδοτικότητα)
  • Καλύτερο περιβάλλον (λέξεις-κλειδιά: αειφορία/καθαρές μεταφορές)

Πιο συγκεκριμένα για την χρηματοδότηση τεχνολογιών ΣΕΜ, η Επιτροπή υποσχέθηκε συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ ως οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη ΣΕΜ σε διάφορους τρόπους μεταφοράς την περίοδο 2007-2013 μέσω των ερευνητικών και διευρωπαϊκών δικτυακών προγραμμάτων. Εκτός αυτού, ένα μεγάλο μέρος της υποδομής που χτίζεται στη Ευρώπη ωφελείται από την οικονομική υποστήριξη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Αυτά τα κονδύλια πρέπει ολοένα και περισσότερο να εστιάζουν στις προτεραιότητες της πολιτικής, οι οποίες απορρέουν από τις τρέχουσες πρωτοβουλίες. Αυτή η οικονομική υποστήριξη μπορεί να εξαρτηθεί από την τήρηση βασικών προϋποθέσεων, όπως η εφαρμογή προτύπων και συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων. Άλλοι κοινοτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης είναι το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη και το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.

EasyWayProjectΠηγή: EasyWay Project