Το Έργο

Στόχοι

Δραστηριότητες Εταίρων

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Άμεσα Οφέλη

Μελλοντικοί Ορίζοντες

Περιγραφή Πιλότων

Νέα – Ανακοινώσεις

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών, υφιστάμενων δράσεων και μελετών και κοινοτικών οδηγιών (π.χ. ITS Action Plan, Πράσινη Βίβλος Αστικής Κινητικότητας), σε μια ενιαία μεθοδολογία για την ανάπτυξη Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους, πιθανώς με διακυμάνσεις στη ζήτηση για μετακινήσεις, κυρίως λόγω τουρισμού. Επίσης θα εξεταστούν «παραδοσιακές» και δοκιμασμένες τεχνολογίες όπως επίσης και εντελώς καινοτόμες λύσεις με μεγάλη ανταποδοτικότητα επένδυσης, όπως είναι οι ανιχνευτές καταγραφής χρόνων διαδρομής μέσω ασύρματης τεχνολογίας.Το έργο, μέσα από συμπληρωματικές και συντονισμένες δράσεις και στις 2 χώρες, σκοπεύει στη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πρότυπου ΣΕΜ (μη διαθέσιμα προς το παρόν ούτε σε εθνικό επίπεδο) το οποίο θα προσαρμόζεται στις κύριες ανάγκες όλων των πόλεων της Κύπρου και σε ένα μεγάλο μέρος μεσαίου μεγέθους πόλεων της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά οι δύο χώρες να εργαστούν μαζί για τον κοινό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και εργαλείων για την ανάπτυξη ευφυών μεταφορών. Το έργο θα εξετάσει όλες τις ποικίλες εφαρμογές ΣΕΜ, δηλαδή διαχείριση κυκλοφορίας, διαχείριση χώρων στάθμευσης, ενημέρωση κοινού και επιβατών. Η πιλοτική υλοποίηση ΣΕΜ σε κάθε πόλη θα εστιάσει στις ειδικότερες ανάγκες του εκάστοτε μεταφορικού συστήματος.

Άμεσα Οφέλη

Για τις περιοχές ευθύνης του κάθε εταίρου η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών ΣΕΜ αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα: (α) ελάφρυνση κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω διαχείρισης κυκλοφορίας & ενημέρωσης οδηγών, (β) καλύτερη ενημέρωση των τουριστών και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, (γ) ενίσχυση διατροπικών μετακινήσεων εντός και εκτός πόλης, (δ) προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, (ε) βελτίωση της ποιότητας ζωής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή εγκατάστασης των πιλότων, και (στ) περιφερειακή ανάπτυξη.Τα οφέλη αυτά αφορούν στους μετακινούμενους (α) στη Λευκωσία και στο υπεραστικό δίκτυο της Κύπρου, (β) στην πόλη της Ρόδου και (γ) στην πόλη του Αγ. Νικολάου. Παράλληλα όμως στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά οι δύο χώρες Ελλάδα και Κύπρος να εργαστούν μαζί για τον κοινό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και εργαλείων για την ανάπτυξη ευφυών μεταφορών και στην ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών.

Μελλοντικοί Ορίζοντες

Η υιοθέτηση μίας κοινής αρχιτεκτονικής και ο καθορισμός μελλοντικών έργων Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) στις συγκεκριμένες περιοχές (Λευκωσία, Ρόδος, Αγ. Νικόλαος) επιτυγχάνουν τη δημιουργία στέρεων βάσεων για την περαιτέρω προώθηση των ΣΕΜ σε μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Η υλοποίηση των πιλοτικών έργων θα συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου και στην ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη υλοποίησης ΣΕΜ.Η υλοποίηση των πιλοτικών έργων ΣΕΜ αναμένεται να επιφέρει απτά και ορατά αποτελέσματα τόσο στους φορείς όσο και στους πολίτες και τουρίστες της εκάστοτε περιοχής. Δεδομένου ότι αφενός η Ευρώπη μέσω Κοινοτικής Οδηγίας πριμοδοτεί την υλοποίηση δια-λειτουργικών έργων ΣΕΜ και αφετέρου ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εναρμονισθεί πρόσφατα στην κοινοτική οδηγία, θεωρείται ιδιαίτερα σκόπιμο οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου να επεκταθούν στο μέλλον.Το είδος της επέκτασης των πιλοτικών έργων μπορεί να περιλαμβάνει τη γεωγραφική επέκταση του έργου μέσω εγκατάστασης επιπρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. μόνιμους αισθητήρες), τη διασύνδεση με νέα συστήματα (π.χ. εγκατάσταση καμερών), καθώς και τη διασύνδεση με άλλα συστήματα (π.χ. συστήματα διαχείρισης στόλου).